Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9255 2c96 500
Reposted fromjeszczenie jeszczenie via4777727772 4777727772
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus via4777727772 4777727772
9525 fcce 500
fb.com
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viahardbitch hardbitch
8758 d2eb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahardbitch hardbitch
0551 ae4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viahardbitch hardbitch
1187 ed9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8414 740e
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viawakemeupx wakemeupx

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours vianezavisan nezavisan
6298 c66c
Reposted fromPoranny Poranny
6297 cfe5
Reposted fromPoranny Poranny
poskładaliśmy swoje serca
weekendów już nie trzeba
— D. Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
5094 714d 500
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba vianezavisan nezavisan
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl