Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3152 ad56 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8544 39bc
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viadivi divi
I'm here for you if you need me.
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
9968 e65d 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viadivi divi
3385 09d2 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viadivi divi
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viadivi divi
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viadivi divi
7245 add7 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viascorpix scorpix
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
5927 95b8 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute vialittlewhitelies littlewhitelies
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela vialittlewhitelies littlewhitelies
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawakemeupx wakemeupx
9959 8162 500
Reposted fromnyaako nyaako viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl