Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8986 93b7 500
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
Reposted fromFlau Flau viakarmacoma karmacoma
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viakrainakredek krainakredek
3700 c1ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
2637 804b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viascorpix scorpix
3636 0066 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkarosia karosia viakingofthejungle kingofthejungle
2187 50c2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
A teraz mi powiedz, jak można w sposób nieodwracalny przywiązać się do Ciebie? 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasoulkill soulkill
3062 d2ce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Ekscytacja budzi nadzieję. 
— Zelda Spellman
Reposted fromirmelin irmelin viawakemeupx wakemeupx
2219 9fbe 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadivi divi
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
2126 02b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl