Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0858 a300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
9051 b020 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viascorpix scorpix
9095 f5b7 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaoutoflove outoflove
1652 a8b4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaaffascinante affascinante
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajointskurwysyn jointskurwysyn
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
6728 76ba
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viaoutoflove outoflove
6195 ef35 500
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool vianezavisan nezavisan
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
9779 6cf3 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
4676 0140
0638 4b3b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl