Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viakarmacoma karmacoma
Reposted fromlaluna laluna viaoutoflove outoflove
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
4721 9f47 500
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamoai moai
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaoutoflove outoflove
2914 f44d
Reposted fromEtnigos Etnigos
6610 05ae 500
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Oczyszczam grzechy, które popełniłam w życiu.
— ....
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viarosses rosses
2910 67ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
4420 dc5b
Reposted fromLotte Lotte viajointskurwysyn jointskurwysyn
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viajointskurwysyn jointskurwysyn
9476 4508 500
8826 fb79 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl